NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București, tel. 004 021 408 9605, fax: 004 021 408 9615, website: http://www.mmediu.ro, email: registratura@mmediu.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor de date cu caracter personal operate de structurile din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate în conformitate cu legislaţia naţională și europeană în vigoare, respectiv:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor din structura sa, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

  1. îndeplinirea atribuțiilor legale care îi revin;
  2. îndeplinirea atribuţiilor legale de monitorizare și control;
  3. gestionarea resurselor umane și evidența datelor personale ale angajaților instituției;
  4. închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;
  5. organizare/derulare evenimente;
  6. relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice;
  7. soluționare a plângerilor;
  8. gestiunea programelor cu finanțare externă pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost desemnat Operator de Program;
  9. implementarea de proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de Beneficiar;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin direcțiile/ serviciile/ compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate/ a asigura plata de despăgubiri/ etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (MMAP), conform articolului 6 alin. 1 literele c) și e) din GDPR, respectiv: “[…]c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;[…] e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;”

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, MMAP vă va solicita consimțământul în conformitate cu prevederile articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, conform căruia: “a) persoana vizată și-a dat consimșământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate.” Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm Politica privind protecția și securitatea datelor personale a MMAP este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul direcțiilor/serviciilor/ compartimentelor din structura MMAP sunt următoarele: pentru îndeplinirea atribuțiilor legale care îi revin:

• nume, prenume;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă electronică, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• semnătura;
• număr și seria CI/BI;
• data nașterii;
• CNP.

pentru îndeplinirea atribuţiilor legale de monitorizare și control:

• nume, prenume;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă electronică, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• semnătura;
• număr și seria CI/BI;
• CNP.

pentru gestionarea resurselor umane și evidența datelor personale ale angajaților instituției:

• nume, prenume;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă electronică, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• semnătura;
• număr și seria CI/BI;
• data nașterii;
• CNP.

pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

• nume, prenume;
• funcție;
• denumirea angajatorului;
• detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală.

pentru organizare/derulare evenimente:

• nume, prenume;
• funcție, profesie;
• denumirea angajatorului;
• detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă electronică.

pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice:

• nume, prenume;
• semnătura;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă electronică, adresa de domiciliu/reședință, etc.;

În mod excepțional:

• serie și număr CI/BI;
• CNP.

pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

• nume, prenume;
• semnătura;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• serie și număr CI/BI;
• CNP.

pentru gestiunea programelor cu finanțare externă pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost desemnat Operator de Program:

• nume, prenume;
• semnătura;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă electronică, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• serie și număr CI/BI;
• data nașterii;
• CNP.

pentru implementarea de proiecte finanțate din fonduri externe în calitate de Beneficiar;

• nume, prenume;
• semnătura;
• detalii de contact - număr de telefon personal, adresă electronică, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
• serie și număr CI/BI;
• CNP.

pentru înregistrarea în aplicații online dezvoltate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (completarea de formulare online):

• nume, prenume;
• funcție;
• denumirea angajatorului;
• detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă electronică, adresă poștală;
• adresa IP de unde este completat formularul;
• tipul de browser folosit.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor direcțiilor/ serviciilor/ compartimentelor din cadrul MMAP, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal: MMAP prin direcțiile/ serviciile/compartimentele din structura sa colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează MMAP ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal Datele dumneavoastră personale sunt destinate prelucrării acestora de către operator (MMAP) şi, în funcție de caz, sunt comunicate următoarelor categorii de destinatari: • alte instituții/autorități centrale și locale, în condițiile legii; • Prestator/ Împuternicit în cadrul activităților de prestări servicii/ organizare/derulare evenimente ale operatorului; • instituțiilor implicate în cadrul activității MMAP de monitorizare și control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților economico – financiare, de resurse umane, de relații publice, de petiționare, cele de formulare de puncte de vedere, de organizare/ derulare evenimente, de soluționare a acțiunilor de către instanțele de judecată competente, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale de monitorizare și control, pentru implementarea activităților de gestiune a programelor finanțate din fonduri externe, de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene pentru care MMAP este Beneficiar, de soluționare a plângerilor precum și pentru îndeplinirea cerințelor legale rezultate din funcționarea aplicațiilor dezvoltate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (Ex. SUMAL 2.0). Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul MMAP la adresa: dpo@mmediu.ro sau în scris la sediul MMAP.

Prelcrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Revised on 14, 2022 11:43 AM by admin admin